Vaikų priėmimas (EN)

 Centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas 

 
 Prašymai pildomi:

*elektroniniu būdu adresu http://idarzeli.kaunas.lt
* Kauno lopšelyje-darželyje „Aviliukas“ (adresu S. Žukausko g. 31, Kaunas). Už vaikų registravimą į darželį atsakinga raštvedė R. Cibulskienė.

Įstaigoje (S. Žukausko g. 31) prašymai priimami:

                          I-V nuo 8.00-12.00 ir 12.30-16.00 val.
                            (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Išvykus ar atostogaujant atsakingam už vaikų registravimą darbuotojui, kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui Ziną Langaitiene telefonu (+370 37) 71 48 75;

 Registruojant vaikus į eilę darželyje būtina informacija:

1. Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo liudijimo kopija);
2. Vaiko ir tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta;
3. Dokumentus, kurie patvirtintų šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė (pirmumas – kai brolis ar sesuo jau lanko mūsų įstaigą, rotuojamo kario vaikas, vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, prioritetas – įvaikintas arba globojamas vaikas, prieglobsčio prašytojų vaikas, neįgalus vaikas, vaikas iš soc. remtinos šeimos, vaikas iš daugiavaikės šeimos, vaikas iš likviduotos įstaigos);
4. Nurodoma pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip 2).
Jei vaikas patenka į 1 iš 2 pageidautinų įstaigų, per 5 d. d. turi raštu informuoti, ar nori ir toliau laukti eilėje į kitą įstaigą. Neinformavus – vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės;

5. Registruojant vaiką, kurio (vaiko ir abiejų tėvų, arba vienintelio tėvo) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone, privaloma pateikti ikimokyklinei įstaigai (arba prisegti el.dokumentą pildant prašymą sistemoje) KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDUOTĄ SIUNTIMĄ (ši naujovė įsigaliojo nuo 2023-06-06 d.).

Del siuntimo isdavimo i Kauno miesto darzelius apraso

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes, šiuo adresu www.kaunas.lt/svietimas

 Grupių sudarymas

• Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
• Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka nuo 2020-01-01

 

 ATSIPRAŠOME, BET ŠIUO METU LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE  NETURIME


ADMISSION OF CHILDREN

 Centralized admission of children to Kaunas city municipality pre-school institutions

Applications are filled:

* Electronically at http://idarzeli.kaunas.lt
* In Kaunas nursery-kindergarten “Aviliukas” (address S. Žukausko str.31, Kaunas). Filling clerk R.Cibulskienė is responsible for registering children in kindergarten. In case of departure of the employee responsible for child registration, contact the administration or by phone (+370 37) 714875;

 Information is required when applying children to kindergarten:

  1. Child’s name, surname, personal identification code (a copy of birth certificate);
    2. Declared place of residence of the child and parents (guardians) (only residents declared in Kaunas City Municipality are accepted);
    3. Documents confirming the composition of the family and other circumstances on the basis of which priority may be given (priority – when a brother or sister is already visiting our institution, a child of a rotating soldier, children with compulsory pre-school education, priority – adopted or foster child, child of asylum seekers , a disabled child, a child from a socially disadvantaged family, a child from a large family, a child from a liquidated institution);
    4. Indicate preferred educational institution (maximum 2).
    If the child enters one of the two preferred institutions, within 5 working days must inform in writing whether or not they want to continue waiting in queue for the next institution. Without informing – the child is removed from the queue of the chosen educational institution.

 Applications are accepted at the institution (S. Žukausko str.31):
                      I-V from 08:00 am to 12:00 pm and from 12:30 to 4:00 pm (Lunch break 12.00-12.30 pm)

Parents can find out about current and free places in groups, about the child’s place in the queue and other information confirming the possibilities of admitting him to the group, at the following address: www.kaunas.lt/svietimas

 Forming groups
• Lists of admitted children are compiled by the database manager of the educational institution by 1 June of each year. If there are vacancies, these lists may be supplemented throughout the year.
• The groups are formed by the order of the director of the educational institution, who has received the lists of children admitted from the database manager of the educational institution.

 Centralized admission procedure for children from 01-01-2020


The main document

DESCRIPTION OF THE PROCEDURE FOR CENTRALIZED ADMISSION OF CHILDREN TO PRE-PRIMARY AND PRE-SCHOOL EDUCATION GROUPS OF BUDGETARY EDUCATION ESTABLISHMENTS ESTABLISHED BY KAUNAS CITY MUNICIPALITY Tarybos sprendimas T-456 (Dėl centralizuoto vaikų priėmimo)-EN