Naujienos dėl Covid-19

Nuo birželio 17 d. Lietuvoje įsigaliojo ekstremali situacija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745 

Pažymėtina, kad LR civilinės saugos įstatymas numato:

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Naujausias OV sprendimo pakeitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9addd771b12c11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-q97ni20uq

 Lankstinukas-korona

  Higiena

Kaip kalbėti su vaikais apie koronavirusą

Nuo vasario 23 d. nebereikia izoliuotis turėjus sąlytį su sirgusiu Covid virusu

 Jei COVID-19 liga patvirtinta ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui, izoliuojamas asmuo, kuris serga. 

Visi kiti ugdytiniai, jei neturi užkrečiamųjų ligų simptomų, toliau dalyvauja ugdymo procese ir esant raštiškam tėvų sutikimui gali būti testuojami greitaisiais „čiulpinukų“ testais. Testavimą atlieka VSB specialistė K. Mickūnaitė, pavaduotoja ugdymui Z.Langaitienė, joms padeda grupių auklėtojos. Testavimas atliekamas sužinojus apie teigiamą Covid-19 atvejį. Pakartotinai testuojama po 48 ir 72 val.

Vaikai ir darbuotojai, kuriems nepraėjo daugiau nei 90 dienų po ligos Covid-19 virusu (gautas oficialus PGR testo atsakymas) testuotis nereikia.


Kaip testuojama „čiulpinukais”