Mokestis už paslaugas

Iš ko susideda mokestis

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ bei Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 d. sprendimu Nr.T-454, bei 2019-12-19 d.sprendimu T-586, atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš:

Atlyginimo už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Maitinimo paslaugas tėvai (globėjai) moka 2,20 eurus arba 1,82 eurus už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą, bet nepateisintą dieną;

Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinių erdvių įrengimui, bendro naudojimo ugdymo priemonėms, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Ugdymo sąlygų tenkinimui tėvai moka 9,20 eurų už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą, bet nepateisintą dieną.

Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ DNB banko sąskaita LT 034010042502235026

Mokesčio lengvatos ir kompensacijos

ATLYGINIMO LENGVATOS (TIK KAI ABU TĖVAI ARBA VIENINTELIS VAIKO TĖVAS (GLOBĖJAS) IR VAIKAS(-AI) DEKLATUOTI KAUNO MIESTE

(2021-04-20d. Kauno miesto tarybos sprendimas Nr.T-154)

Tėvai (globėjai) atlyginimo (ir už maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą) nemoka, kai:
Šeima gauna socialinę pašalpą (pateikia prašymą ir parama patvirtinta „Parama“ duomenų bazėje);

Vaikas nelanko darželio šiais atvejais:

* dėl ligos (pirmą dieną po ligos pateikiamas tėvų/įtėvių/globėjų rašytinis paaiškinimas);
* tėvų/įtėvių/globėjų kasmetinių/neapmokamų atostogų ar prastovų metu (pateikiamas argumentuotas prašymas);
* mamos/įmotės/globėjos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pateikiamas argumentuotas prašymas);
* vaiko vasaros atostogų metu birželio 1 d.- rugpjūčio 31 d., ne trumpiau kaip 1 savaitę (pateikiamas argumentuotas prašymas);
* jei tėvai dirba kintamu grafiku (pateikiamas argumentuotas prašymas);
* dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant -20C ir žemesnei oro temperatūrai ar +30C ir aukštesnei oro temperatūrai;
* kai darželis ar grupė uždaromas dėl remonto, karantino, paskelbtos epidemijos;
* dėl nelaimės šeimoje (artimųjų mirtis) ne ilgiau kaip 3 dienas (pateikiamas argumentuotas prašymas).
Lengvatos:
Kompensuojama 8,62 eurų suma ugdymo reikmių tenkinimui kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, mokėti lieka 0,68 eurus į dieną;

Kompensuojama 4,31 eurų suma ugdymo reikmių tenkinimui kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, mokėti lieka 4,89 eurus į dieną.

Atlyginimo dydis mažinamas 50% nuo atlyginimo už maitinimą ir 8,91 eurai nuo atlyginimo ugdymo reikmių tenkinimui, kai:

Vaikas turi tik vieną iš tėvų (pateikiamas prašymas ir įrodantys dokumentai);

Šeima augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų (pateikiamas prašymas, šeimos sudėtis ir mokslus įrodantys dokumentai);

Mažos šeimos pajamos: ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (125 eurai) vienam šeimos nariui (pateikiamas prašymas, pažyma apie šeimos sudėtį ir pažymos apie šeimos pajamas);

Vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (pateikiamas prašymas ir įrodantys dokumentai);

Vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir(ar) sveikatos sutrikimai (pateikiamas prašymas ir įrodantys dokumentai);

Vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikiamas prašymas ir pažyma apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);

Tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus paskirtas nemokamas maitinimas Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Tėvai (globėjai), dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą bei įrodančiais dokumentais, pateikia priimant vaiką į grupę arba per 1 mėn. nuo aplinkybių pasikeitimo.
LENGVATA TAIKOMA NUO KITO MĖNESIO 1 DIENOS. NEPATEIKUS REIKIAMŲ DOKUMENTŲ, ATLYGINIMAS SKAIČIUOJAMAS BENDRĄJA TVARKA.

Kauno miesto Tarybos sprendimai