Darbo grupės

Vaiko gerovės komisija
Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA (patvirtinta direktorės įsakymu 2020-09-01 Nr.V-39A)

Kristina Šataitienė (pirmininkė);
29 lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai (nariai).

Mokytojų atestacijos komisija